Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Explainer Heroes, onderdeel van het bedrijf SEMsio, gevestigd te Amsterdam.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Explainer Heroes aangaat.
 3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Explainer Heroes.
 4. Diensten: de door Explainer Heroes aan de Opdrachtgever geleverde diensten, op basis van de Algemene Voorwaarden.
 5. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer Diensten van Explainer Heroes

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Explainer Heroes geleverde Diensten, tenzij tussen onderlinge overeenstemming hiervan is afgeweken. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn bij een Overeenkomst niet van toepassing.
 2. Explainer Heroes is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De Opdrachtgever zal tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van Explainer Heroes zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
 2. De door Explainer Heroes opgestelde offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Explainer Heroes is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Explainer Heroes daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Explainer Heroes anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Explainer Heroes niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering

 1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Explainer Heroes van een mondelinge of schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever verstrekt Explainer Heroes tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Explainer Heroes voert de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 4. Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Explainer Heroes het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Explainer Heroes verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

 

Artikel 5. Betaling

 1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Explainer Heroes, totdat deze door Opdrachtgever zijn betaald.
 2. De Opdrachtgever dient de betaling te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door overmaking op een door Explainer Heroes aangewezen bankrekening, uiterlijk tien (10) werkdagen na de levering van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling geldt de dag van creditering van de bankrekening van Explainer Heroes als de dag van betaling.
 3. Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingingen zijn in Euro en zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
 4. Explainer Heroes zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. Indien de Opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Explainer Heroes het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de Opdrachtgever, de nakoming van alle verbintenissen van Explainer Heroes jegens de Opdrachtgever op te schorten. Tevens is Explainer Heroes alsdan gerechtigd de wettelijke rente vermeerderd met vier procent (4%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Explainer Heroes is ontvangen. De Opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die Explainer Heroes moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke kosten tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EURO 150,- zullen bedragen.
 5. Indien in de financiële positie van de Opdrachtgever na het totstandkomen van de Overeenkomst, doch voor de aflevering van de Diensten een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Explainer Heroes gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 6. Explainer Heroes kan de vorderingen uit hoofde van alle transakties overdragen aan een kredietverzekeraar naar keuze van Explainer Heroes.

Artikel 6. Duur en beïndiging

 1. De Overeenkomst tussen Explainer Heroes en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Explainer Heroes is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door Explainer Heroes en/of indien de Opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
 3. Explainer Heroes heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 7. Annulering

 1. Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook, behoudt Explainer Heroes zich het recht voor nakoming te eisen.
 2. Indien Explainer Heroes een annulering accepteert, is Explainer Heroes gerechtigd aan de Opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 50% van het bedrag, dat met de Overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Explainer Heroes geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etcetera, blijven eigendom van Explainer Heroes totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Explainer Heroes gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Explainer Heroes zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Explainer Heroes gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Explainer Heroes zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Explainer Heroes niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Explainer Heroes zich de rechten en bevoegdheden voor die Explainer Heroes toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Explainer Heroes verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Explainer Heroes verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Explainer Heroes openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Explainer Heroes behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 11. Verplichtingen van Explainer Heroes

 1. Explainer Heroes zal zorg dragen voor de levering van de Diensten met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.
 2. Explainer Heroes behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst.
 3. De Diensten worden door Explainer Heroes geleverd zonder enige garanties ten aanzien van beschikbaarheid, veiligheid, deugelijkheid en geschiktheid.
 4. De overeengekomen startdatum is een streefdatum. Explainer Heroes behoudt zich het recht voor om de startdatum uit te stellen. Onverminderd is de Opdrachtgever verplicht aan de betalingsverplichting zoals omschreven in artikel 5 te voldoen.

Artikel 12. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zal de Diensten met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst afnemen.
 2. De Opdrachtgever is verplicht de geleverde Diensten bij aanvang op juistheid te controleren en eventuele tekortkomingen schriftelijk te melden aan Explainer Heroes.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 4. Het is de Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:
  • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden,
  • Het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen,
  • Het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen,
  • Het aanleveren van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Explainer Heroes aangeboden Diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden,
  • Het aannemen van een valse identiteit,
  • Het beperken van derden in de mogelijkheid de door Explainer Heroes aangeboden Diensten te gebruiken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Explainer Heroes kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook voortkoment uit de relatie met Explainer Heroes, tenzij deze schade bewust is veroorzaakt door Explainer Heroes.
 2. Explainer Heroes is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door medewerkers of afgevaardigden van Explainer Heroes.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de levering van de in de Overeenkomst vermelde Diensten is Explainer Heroes slechts voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade binnen 48 uur nadat de Opdrachtgever met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij Explainer Heroes meldt.
 5. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Explainer Heroes op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel of afgevaardigden.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Explainer Heroes voor alle aanspraken op een schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten van Explainer Heroes.
 7. De aansprakelijkheid van Explainer Heroes is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende aan Opdrachtgever verzonden factuur.
 8. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Explainer Heroes onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen bij Explainer Heroes of dat van haar leveranciers.
 3. Explainer Heroes is niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Explainer Heroes is dan niet gehouden tot voldoening van enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Indien Explainer Heroes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle door Explainer Heroes gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit een met Explainer Heroes gesloten Overeenkomst worden, indien tussen Explainer Heroes en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, daaronder mede begrepen voorzieningen in kort geding, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van de Opdrachtgever, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan Explainer Heroes en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.

 

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Captcha

  captcha

  Captcha Code

  Acceptatie


   
  • Adres: Overschiestraat 184 1062 XK Amsterdam Nederland
  • Contact Info: E-mail: Mail us Tel: +31 (0)20-2614776 KVK: 61340073 BTW: NL154451952B01

    ×